Doprava mimo okres ZH zdarma nad 500,00 €

Vianočná súťaž

 ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „Vianočný darček 2021“ (ďalej len „Pravidlá“)


I. Organizátor propagačnej súťaže a technický partner

Organizátorom propagačnej súťaže „Vianočný darček 2021“ je firma CRAZY DREAM s.r.o., so sídlom prevádzok:

1/ 965 01 Žiar nad Hronom ul. M. Chrásteka č.p. 509/19,

2/ 965 01 Žiar nad Hronom ul. SNP č.p. 19,

3/ 967 01 Kremnica ul. Dolná č.p. 94/56,

4/ e-shop www.tovardomov.sk

IČO: 52221202, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica číslo živnostenského registra: 680-22067, (ďalej len „Organizátor“).

Propagačnú súťaž „Vianočný darček 2021“ technicky zabezpečuje predajca CRAZY DREAM s.r.o., so sídlom prevádzky 966 21 Kmeťova 275/16 (ďalej len „Technický partner“).

II. Názov a cieľ propagačnej súťaže

Názov propagačnej súťaže znie: „Vianočný darček 2021“.

Cieľom propagačnej súťaže je podpora predaja tovaru a podpora a propagácia služieb Organizátora.

III. Trvanie Propagačnej súťaže

Propagačná súťaž začína 23.10.2021 od 09.00 hod. a končí 24.12.2021 o 12:00 hod.

IV. Podmienky účasti v Propagačnej súťaži

Účastníkom Propagačnej súťaže (ďalej len „Účastník“) na účely Pravidiel môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky Pravidiel s výnimkou:

- zamestnancov Organizátora, t.j. osôb v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k Organizátorovi a ich rodinných príslušníkov, resp. blízkych osôb,

- vlastníkov a zamestnancov reklamných a promotion agentúr spojených, resp. spolupracujúcich s Organizátorom, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach spojených alebo súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Propagačnej súťaže podľa Pravidiel a ich rodinných príslušníkov, resp. blízkych osôb.

Blízkou osobou sa na účely Pravidiel rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (ust. § 116 Občianskeho zákonní¬ka).

- do súťaže nebudú zaradené pokladničné bloky za tabakové výrobky.

Hráčom (ďalej len „Hráč“) sa na účely Pravidiel rozumie každý nákup v predajni Crazy Dream, s.r.o., alebo na stránke www.tovardomov.sk ktorý bol vystavený a tento si Účastník prevzal pri nákupe, ktorého celková hodnota nákupu je rovná alebo vyššia ako 10,-€.

V. Priebeh Propagačnej súťaže

Hráči sa do Propagačnej súťaže zapoja zakúpením tovaru v predajni Crazy Dream, s.r.o., alebo e-shope www.tovardomov.sk, pričom na zadnú stranu vystaveného pokladničného bloku uvedú svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo. Pokladničný blok z pokladne Organizátora s dátumom v období od 23.10.2021 do 24.12.2021 vrátane, na ktorom je hodnota celkového nákupu rovná alebo vyššia ako 10,-€, vhodia do žrebovacej skrinky, následkom čoho sú zaradení do žrebovania.

Jeden pokladničný blok môže byť do Propagačnej súťaže použitý len jedenkrát. Jeden hráč môže do Propagačnej súťaže použiť neobmedzený počet pokladničných blokov.

Do žrebovania sú zaradené len pokladničné bloky, ktoré ešte neboli prijaté v Propagačnej súťaži.

VI. Výhra a určovanie výhercu

Výhra:

1. Vysávač LEIFHEIT na okná Window Cleaner + tyč + mop v hodnote 65,-€

2. Pomalý hrniec TESLA SlowCook S600 v hodnote 60,-€

3. Žehlička na vlasy ROWENTA SF4412D4 Liss & Curl v hodnote 36,-€

4. Kuchynská váha ETA Storio 5777 čierna v hodnote 32,-€

5. Fén na vlasy Rowenta Studio Dry CV5812F0 v hodnote 31,-€

6. Fitness náramok Xiaomi Mi Band 5 v hodnote 27,-€

7. Filtrácia vody Hyundai Liscia v hodnote 12,-€


Dňa 24.12.2021 budú nestrannou osobou spomedzi všetkých pokladničných blokov prijatých a zaradených do žrebovania počas celého trvania Propagačnej súťaže, náhodne vyžrebovaní výhercovia pre výhry č. 1 až 7.

Výherca bude kontaktovaný Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo realizovať oznámenie o výhre a odovzdanie výhry ako verejnú udalosť a obrazový alebo zvukový materiál použiť na vlastné marketingové účely.

Pre vyzdvihnutie výhry je vyžrebovaný Hráč povinný preukázať svoju totožnosť uvedenú na vyžrebovanom pokladničnom bloku.

Výhru si výherca môže vyzdvihnúť a bude mu zo strany Organizátora odovzdaná v priestoroch predajne Crazy Dream s.r.o.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Umiestnenie pravidiel Propagačnej súťaže: Pravidlá Propagačnej súťaže sú počas doby jej trvania k dispozícii v priestoroch predajní a na stránke e-shopu www.tovardomov.sk.

2. Všeobecné ustanovenia:

1. Organizátor Propagačnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá a podmienky vrátane doby jej trvania a prípadne rozhodnúť o jej ukončení. Zmenu Pravidiel, príp. ukončenie Propagačnej súťaže Organizátor zverejní v priestoroch predajne CRAZY DREAM s.r.o., prípadne na stránke e-shopu www.tovardomov.sk. Vymáhanie Výhier podľa Pravidiel súdnou cestou je vylúčené. Výhru podľa Pravidiel nemožno vyplatiť alternatívne v peniazoch.

2. Organizátor si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Propagačnej súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na prípadné vylúčenie Účastníka z účasti na Propagačnej súťaži pre nesplnenie niektorej z nich.

3. Počas termínu konania Propagačnej súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Propagačná súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Táto webová stránka používa cookies
Používaním stránok www.tovardomov.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Bližšie informácie