Doprava Veselých ponožiek zdarma nad 30,00 €

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU D&J Mark

(ďalej uvádzané ako „VOP“)

Vernostný program D&J Mark je vlastnený a prevádzkovaný spoločnosťou Crazy Dream, s.r.o., so sídlom Kmeťova 275/16, 966 21 Lovča, IČO: 52 221 202, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 36027/S.

Vernostný program D&J Mark je určený pre zákazníkov spoločnosti Crazy Dream, s.r.o., ktorým umožňuje využiť narodeninovú zľavu vo výške 10% z nákupu*(1), využívať špeciálne bonusové ponuky*(2), zhromažďovať body na osobnom účte zákazníka prostredníctvom bonusovej karty D&J Mark za nákupy v predajniach spoločnosti Crazy Dream, s.r.o., alebo za nákupy po registrácii v e-shope prevádzkovateľa www.tovardomov.sk, tieto vyhodnocovať a podľa nazbieraných bodov určovať individuálne zľavy pre každého zákazníka.  

Na vernostnom programe sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré pred svojou registráciou akceptovali Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti na https://www.crazydream.eu/sk/obchodne-podmienky, Podmienky ochrany osobných údajov na https://www.crazydream.eu/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov a Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu D&J Mark na https://www.tovardomov.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vernostneho-programu.

Zákazník, ktorý má záujem o vydanie bonusovej karty, odovzdá vlastnoručne podpísaný registračný formulár v predajni D&J Mark, ktorý si môže osobne prevziať na predajni, prípadne môže stiahnuť a vytlačiť zo stránky spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. na  https://www.tovardomov.sk/registracia-do-vernostneho-programu. Po odovzdaní formulára bude formulár postúpený na spracovanie za účelom vykonania registrácie. Za účelom ochrany životmého prostredia bolo upustené k vystavovaniu Bonusových kariet D&J Mark a tieto budú zákazníkom zasielané v digitálnej forme na email s číslom registrácie, ktoré bude systémom vygenerované podľa ich narodenia.  Na vernostnom programe sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, podnikatelia, zamestnanci. Jedna osoba môže požiadať o vydanie jednej bonusovej karty D&J Mark, viacnásobné členstvo nie je povolené. Bonusová karta D&J Mark /fyzická alebo elektronická/ je vlastníctvom spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. a je určená na využívanie vernostných zľiav a zbieranie bodov za nákupy, ktoré sú za určité obdobie vyhodnocované a podľa dosiahnutej výšky bodov sú jednotlivým zákazníkom individuálne aktivované na ich účtoch vernostné zľavy, ktoré môžu využiť pri nákupe počas určeného obdobia. Každé obdobie sa vyhodnocuje samostatne.

Bonusovú kartu D&J Mark je oprávnení používať zákazník ktorému bola vystavená alebo členovia jeho spoločnej domácnosti. Bonusovú kartu D&J Mark nie je možné vymeniť za hotovosť alebo získať za ňu iný finančný prospech. Bonusová karta D&J Mark je určená výlučne pre potreby konečného spotrebiteľa. Aby bolo možné priradiť body za nákup, musí zákazník pri platení použiť svoje číslo registrácie, takto pripísané body sa budú zhromažďovať na jeho účte. 

Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek zmeniť a každá takáto zmena nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetových stránke: https://www.crazydream.eu/sk a v predajniach Crazy Dream, s.r.o.  Body sú zaznamenávané na osobnom zákazníckom účte. Body nie je možné previesť na člena rodiny, alebo iného zákazníka. Ak zákazník pri platení nepredloží bonusovú kartu D&J Mark, body mu nebudú pripísané. V prípade ak zákazník nemá pri sebe svoju bonusovú kartu D&J Mark, môže on alebo členovia rodiny pri platení nahlásiť údaje k zákazníckej karte na ktorú budú pripísané body. Vďaka nákupom celej rodiny na jeden zákaznícky účet, je možné dosiahnuť rýchlejšie vyšší bonus.

Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo stanoviť maximálnu cenu nákupu, za ktorú budú pridelené body. V prípade vrátenia už kúpeného výrobku budú body získané za nákup tohto výrobku odpočítané z osobného zákazníckeho účtu. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať alebo odmietnuť pripísanie bodov získaných v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami. Crazy Dream, s.r.o. si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré výrobky sa započítanie bodov nevzťahuje. Body budú odrátané za nákup tabakových výrobkov, elektronických cigariet, akciový tovar, za vratné fľaše a obaly, zálohové platby.  

Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť zákaznícky účet, nenávratne vymazať z osobného účtu bonusovej karty D&J Mark všetky nazbierané body alebo oboje súčasne, vždy pri prechode na novú akciu, ak nebola členská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Crazy Dream, s.r.o. je takisto oprávnená zrušiť zákaznícky účet, ak zákazník poruší tieto Všeobecné podmienky alebo iným spôsobom poruší podmienky vernostného programu. Zákaznícky účet zaniká uplynutím 30 dní od okamihu prevzatia žiadosti o ukončenie zo strany spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. V prípade zrušenia zákazníckeho účtu všetky nazbierané body budú vymazané a zákazník nie je oprávnený žiadať od spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu škody. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. je oprávnená tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť, práva nadobudnuté v súlade s predchádzajúcou úpravou však budú plne rešpektované.

Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením v prevádzkach spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. a na internetových stránkach https://www.tovardomov.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vernostneho-programu. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť bonusový program D&J Mark. Po tom, čo zmena Všeobecných podmienok nadobudla účinnosť, predpokladá sa, že zákazník so zmenou súhlasí okamihom použitia bonusovej karty D&J Mark pri platobnej transakcii v prevádzkach spoločnosti Crazy Dream, s.r.o., alebo nákupom v e-shope www.tovardomov.sk

Ak sú tieto Všeobecné podmienky vyhotovené aj v inom ako slovenskom jazyku, slovenské znenie má vždy prednosť pred akoukoľvek inou jazykovou verziou. Vo všetkých prípadoch, na ktoré sa tieto Všeobecné podmienky nevzťahujú, sa primerane použijú ustanovenia slovenského právneho poriadku. Všetky spory vyplývajúce z účasti vo vernostnom programe budú urovnané dohodou, a pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda, prípadné spory budú rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek zmenám v osobných údajoch uvedených v registračnom formulári, je zákazník povinný oznámiť ich spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. na https://www.crazydream.eu/sk/kontakt. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté nenahlásením. Zákazníci nesú zodpovednosť za bezpečné uchovávanie bonusovej karty D&J Mark. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek ťažkosti vzniknuté nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami zo stany zákazníka a jeho účtu. Ak zamestnanec spoločnosti Crazy Dream, s.r.o. poskytne akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, nejde o zmenu týchto Všeobecných podmienok.

V prípade že zákazník chce využiť narodeninovú zľavu vo výške 10% z nákupu, má možnosť využiť „VIP SERVIS“. Zákazník, ktorý má záujem o takúto službu, musí uviesť deň, mesiac a rok narodenia v registračnom formulári, prípadne pri platbe na stránke www.tovardomov.sk z dôvodu aby mu mohla byť takáto služba poskytnutá. Na základe takejto registrácie bude zákazníkovi automaticky systémom aktivovaná 10% narodeninová zľava *(3).  V rámci servisu ak zostal zákazníkovi tovar po oslave, tento môže zákazník vrátiť späť do predajne kde ho zakúpil v prípade ak tovar*(4) nevykazuje známky použitia, musí byť čistý, v pôvodnom neporušenom obale. Zákazník pri vrátení tovaru musí predavačke odovzdať originálny doklad z registračnej pokladne z ktorého mu budú odrátané vrátené položky a suma vo výške vráteného tovaru vyplatená späť. Nárok na narodeninovú zľavu má len zákazník aktívnej bonusovej karty D&J Mark, t.j. karta bola použitá minimálne raz za posledné 3 mesiace. Zákazník je oprávnený v mesiaci svojho narodenia opakovane využiť  10 % narodeninovú zľavu, je na ňom koľkokrát ju využije. Narodeninová zľava je neprenostná na člena spoločnej domácnosti. Pri pokuse použitia narodeninovej zľavy na inú osobu, sa zákazník vystavuje riziku, že dôjde k prepadnutiu*(5) všetkých výhod ktoré mu bonusová karta D&J Mark poskytuje.

Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o.  vytvorilo bonusový systém pre maloobchod, preto si vyhradzuje právo odpočítať z osobného účtu zákazníka všetky body, ktoré boli získané za nákupy určené na obchodné účely. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť členstvo vo vernostnom systéme zákazníkovi, ak existuje dôvodné podozrenie, že jeho uskutočnené nákupy z pohľadu množstva sú určené na obchodné účely a nie na osobnú spotrebu. Spoločnosť Crazy Dream, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať body z osobného účtu zákazníka, ak existuje dôvodné podozrenie na akékoľvek iné podvodné a neoprávnené činnosti zamerané na získanie bodov a výhod neoprávneným spôsobom.

Pokiaľ u zákazníka dôjde k strate/krádeži bonusovej karty D&J Mark, je potrebné aby zákazník bezodkladne nahlásil jej stratu/krádež aby tak zamedzil jej zneužitiu. Môže tak vykonať nahlásením na https://www.crazydream.eu/sk/kontakt, za účelom jej zablokovania. Pri najbližšej návšteve predajne spoločnosti Crazy Dream, s.r.o., si môže vyzdvihnúť novú bonusovú kartu D&J Mark, ktorá mu bude aktivovaná s pôvodnými údajmi, ktoré zadal pri registrácii bonusovej karty. Body ktoré mal nazbierané na stratenej/odcudzenej karte mu budú prenesené na novú kartu, ktorú prevzal.

Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2020.

Vysvetlivky:

1* - do zľavy nebude zahrnutý tovar v akcii, výpredaji, tabakové výrobky, elektronické cigariety, vratné fľaše a obaly, jednotlivé zľavy nie je možné medzi sebou kombinovať

2*- jedná sa špeciálne limitované ponuky pre držiteľov bonusových kariet D&J Mark, ktoré nie je možné kombinovať s inými zľavami

3*- do zľavy nebude zahrnutý tovar v akcii, výpredaji, tabakové výrobky, elektronické cigariety, vratné fľaše a obaly, jednotlivé zľavy nie je možné medzi sebou kombinovať

4*- nevzťahuje sa na čapované víno, potraviny, kozmetika a ďalšie produkty z dôvodu špecifického obsahu pôvodného balenia, špecifické výrobky osobnej a ústnej hygieny, špecifické výrobky vybrané z originálneho obalu z dôvodu ochrany autorských práv, cigarety a tabakové výrobky, tovar, ktorý má softvér

5*- odpočítanie všetkých nazbieraných bodov, zrušenie špeciálnych bonusov, zrušenie narodeninovej zľavy, zrušenie bonusovej karty D&J Mark


Táto webová stránka používa cookies
Používaním stránok www.tovardomov.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie stránky. Bližšie informácie